Dostupný domov

Dostupný Domov to je dostupné nájomné bývanie.
V spolupráci s architektmi, dizajnérmi a dodávateľmi vytvárame modernú kvalitnú architektúru a príjemné verejné priestory s dôrazom na podporu lokálnej zamestnanosti a zdravé susedské vzťahy. Naším cieľom je poskytovať nájomné bývanie pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Naša ponuka bytov
Dostupné bývanie

Ponuka nájomných bytov

Aktuálna ponuka

Aké podmienky musím spĺňať pre získanie bytu?

Podmienky pre záujemcov - fyzické osoby o nájomné bývanie v projekte Dostupného bývania* (ďalej len Projekt):
Nájomcom bytu (ďalej len byt) v Projekte môže byť fyzická osoba (ďalej ako záujemca):

01

Záujemca, ktorý ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy dovŕšil vek 18 rokov čítaj viac

02

Záujemca, ktorého priemerný mesačný príjem posudzovanej domácnosti je minimálne vo výške súčtu čítaj viac

03

Záujemca, ktorý predloží Dotazník záujemcu o nájomný byt spolu s povinnými prílohami čítaj viac

04

Záujemca, ktorý nie je vedený ako dlžník čítaj viac

05

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený nájomný vzťah čítaj viac

06

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený podnájomný vzťah čítaj viac

07

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom nájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac

08

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom podnájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac

Dostupné bývanie

Spokojní najomníci