Podmienky ochrany súkromia

 

 

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Dostupný domov j. s. a., so sídlom: Farská 48, 949 01 Nitra, IČO: 529 90 401, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sja, vložka č. 10/N  (ďalej len „Dostupný domov“ alebo „my“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail: dostupnydomov@dostupnydomov.sk

Korešpondenčná adresa: Farská 48, 94901 Nitra

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základne nasledovných právnych základov:

 

  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ
1 Poskytovanie nájomného bývania Plnenie zmluvy s dotknutou osobou
2 Vykazovanie použitia prostriedkov z EÚ fondov Plnenie zákonných povinností aj s poukazom na čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov
3 Právne a zmluvné účely Oprávnený záujem a plnenie zmluvy s dotknutou osobou
4 Účely priameho marketingu a PR Súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem
5 Pracovnoprávne účely Súhlas alebo Plnenie zákonných povinností alebo Oprávnený záujem.
6 Plnenie rôznych zákonných povinností Plnenie zákonných povinností
7 Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Oprávnený záujem alebo plnenie zákonných povinností
8 Archívne účely a správa registratúry Právny základ vyššie uvedených účelov v režime čl. 89
9 Štatistické účely Právny základ vyššie uvedených účelov v režime čl. 89

 

Bližšie vysvetlenie účelu, oprávnených záujmov a spracovateľských operácií.

 

Spracúvame osobné údaje spoločne s niekým ďalším?

 

Áno, vo vzťahu k účelu „vykazovanie použitia prostriedkov z EÚ fondov“ vystupujeme ako tzv. spoloční prevádzkovatelia spolu s našim akcionárom – spoločnosťou National Development Fund II, a. s. so sídlom: Grösslingová 44, Bratislava 811 09, IČO: 47 759 224, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej len „NDF II“). Spoločnosť NDF II je prijímateľom prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ (v rámci Operačného programu Ľudské zdroje), ktoré používame ako jeden zo zdrojov financovania našej verejnoprospešnej činnosti – poskytovania dostupného nájomného bývania pre sociálne či inak znevýhodnené osoby. So spoločnosťou NDF II sme uzatvorili tzv. dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa článku 26 GDPR, ktorej základné časti sú nasledovné:

 

 • spoločnosť NDF II má vymenovanú zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad spracúvaním údajov na vykazovanie použitia prostriedkov z EÚ fondov, pričom ide zároveň aj o zodpovednú osobu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
 • právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti NDF II ako prijímateľa prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré by nebolo možné realizovať bez našej súčinnosti;
 • informačnú povinnosť voči dotknutým osobám plníme spoločne prostredníctvom týchto podmienok ochrany súkromia, na ktoré upozorňujeme dotknuté osoby pri zbere osobných údajov;
 • prvotným kontaktným bodom pre dotknuté osoby je spoločnosť Dostupný domov j. s. a., a to prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov;
 • v prípade akejkoľvek žiadosti dotknutej osoby, ktorú obdržíme vo vzťahu k danému účelu, túto bezodkladne prepošleme zodpovednej osobe spoločnosti NDF II;
 • spracúvanie sa týka najmä osobných údajov uvedených v kartách účastníkov a čestných prehláseniach, ktorými spoločnosť NDF II dokladuje oprávnenosť čerpania výdavkov z fondov EÚ;
 • spoločnosť NDF II zodpovedá za zákonnosť zberu a spracúvania osobných údajov, vrátane spracúvania osobitných kategórií osobných údajov;
 • dohoda sa netýka akéhokoľvek ďalšieho spracúvania osobných údajov, ktoré vykonávame samostatne (najmä sa netýka agendy samotných nájomných a kúpnych zmlúv).

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich získavame?

 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 

 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • z rôznych externých zdrojov, o ktorých informujeme nižšie

 

Podľa čl. 14 GDPR sme povinní Vás informovať o kategóriách osobných údajov a zdrojoch ich získavania v prípadoch, keď takéto osobné údaje nezískavame priamo od Vás. Ide hlavne o situácie, keď nám Vaše osobné údaje poskytujú naši partneri z radov spolupracujúcich organizácií (https://www.dostupnydomov.sk/sk/partneri), ktoré Vám prenajímajú náš nájomný byt na základe nášho súhlasu so zriadením podnájmu. V takýchto prípadoch získavame od spolupracujúcich organizácií bežné kategórie Vašich osobných údajov, ktoré sú zahrnuté do podnájomnej zmluvy (napr. identifikáciu predmetu podnájmu, Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, občianstvo, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, údaje o príbuzenských vzťahoch s ďalšími užívateľmi nájomného bytu), ako aj osobitné kategórie osobných údajov zahrnuté do tzv. karty účastníka, ak sa ich rozhodnete uviesť a odovzdať nášmu partnerovi z radov spolupracujúcich organizácií, ktoré ich môžu spracúvať v tomto prípade ako naši sprostredkovatelia.

 

V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá s nami a ani s našim partnerom z radov spolupracujúcej organizácie nemá žiadny právny vzťah, ale bude užívať byt na základe príbuzenského alebo blízkeho vzťahu s naším nájomcom alebo záujemcom o získanie nájomného bývania v našich bytoch a bytových domoch, tak zdrojom bežných kategórií Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, príbuzenský vzťah) bude práve záujemca o nájomné bývanie, resp. nájomca, ak s ním uzatvoríme nájomnú zmluvu, ktorý je spravidla Vašim príbuzným (matkou, otcom, manželom alebo manželkou).

 

Tiež je potrebné dodať, že môžeme získavať aj bežné kategórie osobných údajov (napr. meno, priezvisko, adresa, dlžná suma) zo zoznamov dlžníkov zverejňovaných na internete Sociálnou poisťovňou a všetkými zdravotnými poisťovňami ako aj z registra exekúcií, ktorý prevádzkuje Slovenská komora exekútorov pri preverovaní záujemcov o nájomné bývanie. V rámci bežných obchodných a zmluvných vzťahov tiež môžeme získavať bežné kategórie osobných údajov ( t. j. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje a podobne) nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmlúv s nájomcami, spolupracujúcimi subjektami či obchodnými partnermi, dodávateľmi. Vo všeobecnosti preto spracúvame najmä úplne bežné a štandardné kontaktné, identifikačné a zmluvné kategórie osobných údajov, ktoré pochádzajú od osôb a organizácii s ktorými spolupracujeme alebo z verejných registrov ako je obchodný register, kataster nehnuteľností či živnostenský register.

 

V rámci účelu vykazovania použitia prostriedkov z fondov EÚ spracúvame aj niektoré osobitné kategórie osobných údajov alebo inak citlivé údaje. Medzi tieto patrí najmä rodné číslo, informácie o Vašej sociálnej a finančnej situácii, vzdelaní, národnosti alebo etnickom pôvode či zdravotnom postihnutí. Uvedené osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na vykázanie oprávnenosti použitia prostriedkov z  fondov EÚ a na základe pravidiel vyplývajúcich z ustanovenia § 46 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej platnej právnej úpravy. Pri spracúvaní týchto údajov postupujeme na základe čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu.

 

Ďalej spracúvame osobné údaje, ktoré nám prikazuje zákon, aby naša činnosť bola v súlade s platným právnym poriadkom SR, ide najmä o bežné kontaktné a zmluvné údaje týkajúce sa zmluvnej, pracovnoprávnej, účtovnej a daňovej agendy, prípadne údaje týkajúce sa povinných odvodov, poistenia a zrážok.

 

Vaše osobné údaje z bežnej kategórie môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

 

V súvislosti s ilustratívnymi fotografiami, ktoré používame na našich webstránkach môžeme používať aj legálne databázy fotografií, ktoré nám z hľadiska autorského práva umožňujú získavať a používať aj fotografie zachytávajúce aj identifikovateľné fyzické osoby (napr. www.shutterstock.com). V tejto súvislosti považujeme za vhodné dodať, že v rámci príbehov pomoci na našej webstránke zverejňujeme výlučne anonymné údaje a ilustračné fotografie pochádzajúce z takýchto zdrojov. Obsah príbehov pomoci teda objektívne nemôžu viesť k identifikácii konkrétnych osôb opisovaných v príbehoch ani k ich spojeniu s osobitnou kategóriou osobných údajov.

 

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti, v nevyhnutnej miere s našimi akcionármi alebo preverenými tretími stranami. Osobné údaje našich zmluvných partnerov (klientov), zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 

 • našim vyškoleným zamestnancom, ktorých sme zaviazali mlčanlivosťou a pokynmi podľa čl. 29 GDPR;
 • našim akcionárom (najmä spoločnému prevádzkovateľovi spoločnosti NDF II, ktorá je prijímateľom prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré používame na spolufinancovanie našej činnosti);
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom (najmä spolupracujúce občianske združenia a neziskové organizácie, realitné kancelárie);
 • správcom bytových domov, v ktorých sa nachádzajú prenajímané byty;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, mzdovým, účtovným a archivačným spoločnostiam);
 • poskytovateľom softvéru, vrátane bežného kancelárskeho softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Microsoft, Google);
 • poskytovateľom technickej (IT), organizačnej a inej podpory našej spoločnosti (najmä Slovenská sporiteľňa a skupina Erste);
 • poskytovateľom virtuálnej informačnej linky (helpdesk);
 • Sociálnej poisťovni zdravotným a iným poisťovniam v prípade našich zamestnancov;
 • Dôchodkovým správcovským spoločnostiam a dôchodkovým doplnkovým správcovským spoločnostiam v prípade našich zamestnancov;
 • orgánom vykonávajúcim kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami napríklad z fondov Európskej únie (napr. OLAF, Európska komisia, Dvor audítorov Európskej únie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR);
 • bankám;
 • Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s.
 • Slovenskej komore exekútorov pri lustráciách exekúcii v registri exekúcií
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

 

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Pokiaľ na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailové adresy: dostupnydomov@dostupnydomov.sk.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US Privacy Shield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach spoločnosti Dostupný Domov dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia a cloudových služieb. V týchto prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe nového typu štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google, LLC https://policies.google.com/privacy?hl=en-US DPA zmluva podľa čl. 28 ods. 3 GDPR s inkorporovanými štandardnými zmluvnými doložkami – modul 2

 

Osobitné záruky pre cezhraničné prenosy pre Google Cloud

Microsoft, Inc. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement DPA zmluva podľa čl. 28 ods. 3 GDPR s inkorporovanými štandardnými zmluvnými doložkami – modul 2

 

Dodatočné záruky k štandardným zmluvným doložkám

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
1         Poskytovanie nájomného bývania Posudzovanie žiadostí záujemcov o nájomné bývanie osobou – Do ukončenia výberového procesu – údaje neúspešných záujemcov sa vymažú.

Priame uzatváranie a plnenie nájomnej zmluvy s dotknutou osobou – Počas trvania nájomnej zmluvy.

Schvaľovanie podnájomných vzťahov – Počas trvania podnájomnej zmluvy – v prípade neschválenia sa údaje neschválených podnájomníkov vymažú.

Refundovanie nákladov za ubytovanie odídencov s dočasným útočiskom – Počas trvania nároku na refundáciu nákladov za ubytovanie odídenca.

2         Vykazovanie použitia prostriedkov z EÚ fondov 5 rokov od konca roka poslednej platby, ak by nešlo o účtovné doklady (t.j. do 31. decembra 2028 alebo dlhšie v prípade nevysporiadaných vzťahov týkajúcich sa čerpania fondov EÚ, a to výlučne na čas ich vysporiadania. V prípade, ak ide zároveň účtovné doklady bude sa uplatňovať dlhšia doba uchovávania (viď účtovné a daňové účely)
3         Právne a zmluvné účely Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda): Až do premlčania právneho nároku alebo meritórneho právoplatného ukončenia príslušného sporu spojeného s vyčerpaním alebo vzdaním sa všetkých dostupných opravných prostriedkov alebo do vykonania potrebného úkonu spojeného s uplatňovaním, obhajovaním a preukazovaním právnych nárokov alebo do vybavenia námietky dotknutej osoby, ak by v konkrétnom prípade s ohľadom na individuálnu situáciu námietky prevažovali práva a slobody dotknutej osoby nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

 

Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (zmluvná agenda): Počas trvania zmluvy až do jej skončenia a vzájomného vysporiadania všetkých záväzkov zo zmluvného vzťahu alebo do vybavenia námietky dotknutej osoby, ak by v konkrétnom prípade s ohľadom na individuálnu situáciu námietky prevažovali práva a slobody dotknutej osoby nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Korporátna agenda: Počas trvania existencie spoločnosti Dostupný domov. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

Poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci: Do vybavenia žiadosti o súčinnosť. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci (e-Government): Počas trvania oprávnenia fyzickej osoby na dispozíciu s e-schránkou a počas trvania existencie spoločnosti Dostupný domov. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

Vnútorné administratívne účely: Počas trvania oprávnených dôvodov na strane Prevádzkovateľa alebo do vybavenia námietky dotknutej osoby, ak by v konkrétnom prípade s ohľadom na individuálnu situáciu námietky prevažovali práva a slobody dotknutej osoby nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

4         Účely priameho marketingu a PR Zverejňovanie pozitívnych referencií na webstránke: Do odvolania súhlasu alebo uplynutia 2 rokov od zverejnenia referencie, ak sa platnosť súhlasu nepotvrdí na ďalšie obdobie.

Platená inzercia: Do ukončenia platenej inzercie alebo do vybavenia námietky dotknutej osoby, ak by v konkrétnom prípade s ohľadom na individuálnu situáciu námietky prevažovali práva a slobody dotknutej osoby nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

5         Pracovnoprávne účely Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie: Do odvolania súhlasu alebo uplynutia 2 rokov od získania CV a súhlasu, ak sa platnosť súhlasu nepotvrdí na ďalšie obdobie

Výber a riadenie ľudských zdrojov: Počas trvania pracovného pomeru alebo do vybavenia námietky počas trvania pracovného pomeru, ak by v konkrétnom prípade s ohľadom na individuálnu situáciu námietky prevažovali práva a slobody dotknutej osoby nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Nepotrebné údaje sa pravidelne vymazávajú.

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa:  Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Niektoré dokumenty sme povinní uchovávať dlhšie (napr. mzdové listy až 20 rokov po ukončení pracovného pomeru alebo osobný spis až 70 rokov od narodenia zamestnanca).

6         Plnenie rôznych zákonných povinností Účtovné a daňové účely: Pri plnení povinností účtovnej jednotky počas 10 rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa týkajú účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh.

Ochrana osobných údajov – GDPR: 3 roky od vzniku rozhodnej právnej skutočnosti (napr. od vybavenia žiadosti dotknutej osoby)

7         Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Kamerové systémy: Maximálne 72 hod od vyhotovenia obrazového záznamu.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov a IT systémov: Maximálne 1 rok.

Ochrana pred odpojením bytu od energií v dôsledku neplatenia: Počas trvania nájomného alebo podnájomného vzťahu za podmienky využívania zdieľaného konta elektronickej pošty dohodnutého v zmluve.

 

8         Archívne účely a správa registratúry Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu až do ukončenia vyraďovacieho konania.
9         Štatistické účely Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania, spravidla do riadneho využitia osobných údajov na zostavenie potrebných štatistík. Nepotrebné údaje sa vymazávajú čo najskôr, ako je to možné, čím nie je dotknutá možnosť ich uchovávania v rámci iných účelov, ktoré ešte môžu ďalej trvať.
   

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácii alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie, ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás, prosíme, neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

 

Je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a aké sú následky ich neposkytnutia ?

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste nikdy povinní poskytnúť Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov nebude mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale bude viesť napr. k tomu, že nebudeme môcť zverejniť Vaše osobné údaje v rámci pozitívnych referencií o našej spolupráci alebo si nebudeme môcť uložiť Vaše CV a osloviť Vás v budúcnosti s vhodnou pracovnou ponukou.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy alebo riadne plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu alebo rôzne problémy a ťažkosti pri jeho praktickom plnení. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebudeme môcť riadne plniť naše zákonné povinnosti, čo predstavuje riziko uloženia sankcie oprávneným štátnym orgánom. Následkom neposkytnutia osobných údajov preto môže byť aj to, že s Vami nezačneme spolupracovať a neuzatvoríme s Vami žiadny zmluvný vzťah, o ktorého uzatvorenie môžete mať záujem.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti nižšie. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov napr. bude, že nebudete môcť vstúpiť a zotrvať v monitorovaných spoločných priestoroch bytových domov, sťažíte alebo porušíte dohodnuté plnenia vyplývajúce z rôznych zmluvných vzťahov, na ktorých plnení sa podieľate, či priamo porušíte nájomnú zmluvu, ak by ste prestali používať spoločné konto elektronickej pošty určené na doručovanie zálohových faktúr za energie spojené s užívaním prenajímaného bytu.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

 

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR;
 • právo, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR (ktoré ale nevykonávame).

 

Rovnako máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť najskôr komunikáciou s nami.

 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

 

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Cookies

 

Na našich webstránkach nevyužívame žiadne marketingovo-analytické alebo štatistické cookies tretích strán, ktoré by si vyžadovali udelenie súhlasu s ich spracúvaním. Používame výlučne len nevyhnutné cookies na účely zabezpečovania funkčnosti a bezpečnosti našej webstránky, pričom právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Optimálne, správne a bezpečné fungovanie našej webstránky považujeme za náš oprávnený záujem.

 

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je napr. navigácia na stránke, povoľovanie cookies a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky, resp. iných prepojených webstránok. Bez týchto súborov cookie nemôže naša webová stránka správne, zákonne a bezpečne fungovať. Konkrétne využívame nasledovné nevyhnutné cookies:

 

Názov Účel využívania a charakteristika cookie súboru Poskytovateľ Typ Doba uchovávania
Tc_test_cookie Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky – Tento súbor cookie určuje, či prehliadač akceptuje súbory cookies. www.dostupnydomov.sk http Počas doby spojenia s webstránkou.
TCPID

TC_Privacy Center

 

Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky – Používa sa na zabezpečenie súladu Tag-Manageru webovej stránky s GDPR. Súbor cookie sa používa na získanie výslovného súhlasu používateľa s tým, že tagy môžu zhromažďovať údaje o používateľovi. www.dostupnydomov.sk http Maximálne 1 rok
TC_Privacy Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky – Ukladá a uchováva údaje o udelení alebo odmietnutí udelenia súhlasu. www.dostupnydomov.sk http Maximálne 1 rok
Timestamp1 Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky – Nastaví časovú značku, kedy bola na server odoslaná posledná úspešná požiadavka. www.dostupnydomov.sk html Trvalé uchovávanie až do vymazania cookies vo Vašom prehliadači
Pagecheckpoint Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky www.dostupnydomov.sk http Maximálne 1 rok
CYmsDMYh2b Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky www.dostupnydomov.sk http 300 dní
J24oRje5R7 Zabezpečovanie funkčnosti a bezpečnosti webstránky www.dostupnydomov.sk http 1 deň

 

 

 

Sociálne siete 

 

Spoločnosť Dostupný domov nemá zriadený a ani nekontroluje žiadny oficiálny profil na sociálnej sieti (tzv. fanpage). Pokiaľ ide o využívanie funkcií na zdieľanie odkazu našej webstránky so sociálnymi sieťami Facebook, LinkedIn, Twitter alebo cez OTT službu WhatsApp môže zo strany tretích strán – prevádzkovateľov týchto služieb dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na ich vlastné účely spracúvania osobných údajov. Nad týmto spracúvaním Vašich osobných údajov tretími stranami, vrátane prípadného cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí a OTT služieb, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie nájdete vo Facebook Privacy Policy, Twitter Privacy Policy, LinkedIn Privacy Policy, WhatsApp Privacy Policy.

Zmena podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN