Podmienky pre žiadateľov

Podmienky pre záujemcov – fyzické osoby o nájomné bývanie v bytoch spoločnosti Dostupný Domov j.s.a.

Nájomcom bytu (ďalej len ,,byt“) v projekte Dostupného bývania* vo vlastníctve spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. môže byť fyzická osoba (ďalej ako ,,záujemca“):

 

 1. ktorá ku dňu uzatvorenia zmluvy o nájme bytu, dovŕšila vek 18 rokov, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov a
 2. ktorej priemerný mesačný príjem posudzovanej domácnosti** za posledných 3 až 12 kalendárnych  mesiacov  je minimálne vo výške súčtu mesačného životného minima*** posudzovanej domácnosti + mesačných splátok úveru/ov a pôžičiek + mesačného nájomného za byt + mesačnej zálohovej platby za elektrickú energiu v byte a
 3. ktorá predloží Dotazník záujemcu o nájomný byt spolu s  povinnými prílohami (pozri odsek nižšie) a
 4. nie je vedená ako dlžník na daňovom úrade  a/alebo sociálnom zabezpečení, a/alebo nemá exekúciu a/alebo nemá negatívny záznam v bankovom úverovom registri a/alebo nebankovom úverovom registri a
 5. ktorej nebol v minulosti ukončený nájomný vzťah v akomkoľvek byte alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, vlastnenej spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a., výpoveďou alebo odstúpením zo strany spoločnosti Dostupný Domov j.s.a.**** a
 6. ktorej nebol v minulosti  ukončený podnájomný vzťah v akomkoľvek byte alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie  vlastnenej spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a. výpoveďou alebo odstúpením zo strany nájomcu, ktorý mal uzatvorenú zmluvu o nájme so spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a.**** a
 7. u ktorej neprišlo v predchádzajúcom nájomnom vzťahu v akomkoľvek byte alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie vlastnenej spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a.  k opakovanému porušovaniu podmienok dohodnutých v zmluve o nájme**** a
 8. u ktorej neprišlo v predchádzajúcom podnájomnom vzťahu v akomkoľvek byte alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie vlastnenej spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a.  k opakovanému porušovaniu podmienok dohodnutých v zmluve o podnájme****

 

*Projekt Dostupného bývania je zameraný na zabezpečenie bývania najmä pre fyzické osoby patriacej do Cieľovej skupiny Projektu, za zvýhodnených podmienok oproti bežným trhovým podmienkam prenájmu bytov.

** Posudzovanú domácnosť tvoria všetky fyzické osoby, ktoré budú byt užívať a budú uvedené v nájomnej zmluve.

*** Životné  minimum  stanovené v súlade so zákonom  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Aktuálne sumy životného minima sú dostupné na stránkach Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:  www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum

****Túto podmienku musí spĺňať každá fyzická osoba, ktorá bude uvedená v nájomnej zmluve.

 

 

Povinné prílohy  Dotazníka záujemcu  o nájomný byt:

Podklad/y preukazujúce:

a) mesačný príjem posudzovanej domácnosti za posledných  3 až 12  kalendárnych mesiacov;

b) skutočnosť, že záujemca NEMÁ negatívny záznam v bankovom úverovom registri a /alebo nebankovom úverovom registri;

c) doklad/y preukazujúce príslušnosť k Cieľovej skupine.

 

Základné podmienky nájmu:

 1. nájomný pomer sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu,
 2. zmluva je uzatvorená na dobu určitú jeden rok s možnosťou predĺženia za predpokladu, že počas trvania nájomné vzťahu neprišlo z strany nájomcu k opakovanému porušovaniu podmienok dohodnutých v zmluve o nájme,
 3. nájomca nemôže mať iný byt alebo inú nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie vlastnenú spoločnosťou Dostupný Domov j.s.a.  v nájme alebo podnájme ku dňu  uzatvorenia zmluvy o nájme (okrem parkovacieho státia),
 4. nájomný vzťah nezakladá nárok na bytovú náhradu,
 5. nájomca vstupuje do priameho vzťahu s dodávateľmi energií a médií (internet, televízia, elektrina),
 6. nájomné za byt je splatné do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa nájom platí,
 7. maximálna obsadenosť je: a) 1 izbový byt: tri (3) osoby, z toho max dve (2) dospelé osoby; b) 2 izbový byt: štyri (4) osoby, z toho max dve (2) dospelé osoby; c) 3 izbový byt: päť (5) osôb, z toho max tri (3) dospelé osoby
 8. Podmienkou odovzdania bytu po uzatvorení zmluvy o nájme je úhrada a) kaucie v dohodnutej výške a b) nájomného za obdobie prvého kalendárneho mesiaca nájmu.
 9. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť podmienky nájmu uvedené v tomto dokumente.

 

Pre viac info o podmienkach nájomného bývania Dostupný Domov nám napíšte na: najmy@dostupnydomov.sk