Manuál užívateľa bytu

Domový poriadok

Článok 1, Úvodné ustanovenia

 1. Tento domový poriadok stanovuje pravidlá na užívanie bytov a nebytových priestorov, ktoré upravujú najmä práva, povinnosti a vzájomné vzťahy medzi prenajímateľom bytov a nebytových priestorov, nájomcami bytov, podnájomníkmi bytov, nájomcami nebytových priestorov, podnájomcami nebytových priestorov a všetkých osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj inými osobami, ktoré sa za akýmkoľvek účelom zdržiavajú v bytovom dome (ďalej len „užívateľ.
 2. Prenajímateľom bytov a nebytových priestorov v dome sa na účely tohto domového poriadku rozumie vlastník bytov a nebytových priestorov v dome: Dostupný domov j.s.a., so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, IČO: 52 990 401, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sja, vl.č.: 10/N.
 3. Domový poriadok je záväzný pre prenajímateľa, správcu domu, užívateľa ako aj každú osobu, ktorá sa v dome z akéhokoľvek dôvodu nachádza.
 4. Práva a povinnosti prenajímateľa a užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, nie sú obsahom domového poriadku dotknuté.
 5. Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že pokiaľ ide o jeho činnosti súvisiace so zabezpečením bývania, financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Článok 2, Práva a povinnosti užívateľov bytov a nebytových priestorov a iných osôb

 1. Užívateľ bytu a / alebo nebytového priestoru má právo nakladať s bytom alebo s nebytovým priestorom v súlade s platne uzatvorenou nájomnou zmluvou/podnájomnou zmluvou a v súlade s týmto domovým poriadkom.
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať zásady dobrého susedského spolužitia a ustanovenia tohto domového poriadku a starať sa o ochranu domu, bytu a nebytového priestoru pred akýmkoľvek poškodením.
 3. Užívateľ je zodpovedný za aktivity svojich rodinných príslušníkov a návštev, prípadne podnájomníkov do tej miery, aby ich aktivita alebo správanie nepoškodzovali a neobmedzovali záujmy ostatných užívateľov, alebo aby ich aktivita či správanie neboli v rozpore s týmto domovým poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok 3, Pokoj v dome

 1. Užívateľ bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti a každá osoba, ktorá sa nachádza v dome, sú povinní správať sa tak, aby nikoho v dome nerušili hlukom, neprimeraným správaním ani inak nezhoršovali podmienky riadneho a pokojného užívania bytov a nebytových priestorov a dodržiavať najmä režim ustanovený týmto domovým poriadkom.
 2. Stavebné a udržiavacie práce s použitím hlučných technických prostriedkov (napr. búranie, brúsenie, vŕtanie, pílenie, hobľovanie a pod.) možno vykonávať len v pracovný deň od 08.00 do 18.00 hod. a v mimopracovný deň od 09.00 do 16.00 hod. V nedeľu a v ostatné dni pracovného pokoja sú hlučné stavebné a udržiavacie práce v dome zakázané.
 3. Nočný pokoj je stanovený od 22.00 do 06.00 hod. V čase nočného pokoja sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá by akokoľvek rušila pokoj v dome (hlukom, ktorý sa vyskytuje trvale alebo prerušovane vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení). Nie je dovolené hrať na hudobnom nástroji, spievať, hlučne sa zabávať, používať vysávače, práčky, vŕtačky a podobné zariadenia a vykonávať inú činnosť, ktorá spôsobuje hluk. Osoba, nachádzajúca sa v čase nočného pokoja v dome, je povinná v tom čase stíšiť svoje zvukové prejavy, televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na prípustnú hodnotu hluku vo vnútornom prostredí (podľa vyhlášky 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií). V noci je prípustná hodnota hluku najviac 30 decibelov.
 4. Užívatelia sú povinní zdržať sa hlučných diskusií, reprodukovania hudby a iného, hlučného telefonovania a podobných aktivít v spoločných priestoroch domu ako aj v jeho bezprostrednom okolí a nesmú vetrať byt (nebytový priestor) do chodby, výparmi z varenia, dymom z cigariet a pod. zamorovať ovzdušie schodiska a ostatných spoločných priestorov.
 5. Nielen po dobu nočného pokoja sú užívatelia povinní vyvarovať sa zbytočného štartovania a behu motora akéhokoľvek motorového dopravného prostriedku na voľnobeh v bezprostrednej blízkosti domu a tým hlukom a splodinami obmedzovať komfort a ohrozovať zdravie ostatných užívateľov.

 

Článok 4, Ochrana majetku, údržba, opravy, stavebné úpravy a služby

 1. Užívateľ je povinný chrániť spoločný majetok domu vykonávaním úkonov na zamedzenie vstupu cudzích osôb do domu najmä zatváraním vchodových dverí a nevpúšťaním cudzích osôb do domu, zhasínaním domových svetiel pri dostatočnom dennom svetle, nepoškodzovaním náterov spoločných priestorov, schodov a obkladov v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, udržiavaním čistoty a hygieny v spoločných častiach domu a komunikačných priestoroch a vo výťahoch, pokiaľ sú v dome.
 2. Užívateľ je povinný na vlastné náklady byt alebo nebytový priestor udržiavať a konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách a inom nakladaní s týmto priestorom nerušil a neohrozoval ostatných užívateľov vo výkone ich práv. Užívateľ bytu je povinný hradiť náklady na všetky opravy súvisiace s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a zabezpečovať včasné vykonanie drobných opráv v byte alebo v nebytovom priestore do výšky dohodnutej v nájomnej zmluve.
 3. Užívateľ nesmie vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru, ktorými by menil vzhľad a charakter domu (napr. výmeny spôsobu vykurovania, zamurovanie okien). Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne takto neoprávneným uskutočnením stavebných úprav alebo udržiavacích prác.

 

Článok 5, Poriadok a čistota v dome a v jeho okolí

 1. Udržiavanie čistoty a poriadku v spoločných častiach domu, v spoločných zariadeniach domu a v príslušenstve domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu, ako aj v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje prenajímateľ upratovacími a udržiavacími prácami v rozsahu a intervaloch plnenia, rozpísanými a zverejnenými spôsobom v dome obvyklým.
 2. Užívateľ bytu je povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť poškodenie alebo znečistenie spoločných častí alebo spoločných zariadení domu a spoločných častí domu a príslušenstva domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu, ktoré spôsobil sám alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo ich návšteva, alebo spoločenské zviera v ich starostlivosti (napr. pes, mačka a pod.). Prenajímateľ má právo takéto poškodenie alebo znečistenie odstrániť na náklady užívateľa, ak je pôvodca znečistenia alebo poškodenia známy a ak ním zavinené poškodenie alebo znečistenie ani po opakovanej výzve neodstráni.
 3. V spoločných častiach alebo v spoločných zariadeniach domu určených ako únikové cesty (napr. chodba, schodisko, pivnica, vestibul) je zakázané uskladňovať alebo odkladať nábytok alebo jeho prvky, odpad a pod. Uskladnené potraviny, tekutiny a iné látky organického pôvodu nesmú byť zdrojom šírenia hmyzu a hlodavcov.
 4. Čistotu a priechodnosť spoločných častí alebo spoločných zariadení domu (napr. chodba, schodisko, strecha, pivnica, vestibul, výťah a pod.), zaprataných a znečistených užívateľom bytu, alebo v dôsledku ním uskutočnených stavebných úprav je užívateľ bytu povinný zabezpečiť bezodkladne priebežným čistením. Stavebný a iný odpad je užívateľ bytu povinný odstrániť a zlikvidovať na vlastné náklady.
 5. Komunálny odpad je užívateľ bytu povinný triediť a vytriedený ukladať iba do určených nádob pre daný druh odpadu (a teda nie napr. k nádobám na odpad, na zem kontajnerového stojiska alebo na vrchnáky nádob).
 6. Užívatelia nesmú do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad ukladať horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý či výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie alebo život obyvateľov, zamestnancov organizácie, ktorá odváža a likviduje komunálny odpad, prípadne iných osôb. Prísne sa tiež zakazuje vhadzovať akýkoľvek odpad do kanalizačných zariadení domu (odtoky, záchody, výlevky a pod.).
 7. Sklený odpad sa z dôvodu extrémnej hlučnosti pri jeho vyhadzovaní do špecializovaných nádob v súlade s dobrými mravmi smie v obytných zónach vyhadzovať výhradne medzi 08.00 ráno a 20.00 večer.
 8. Užívateľ bytu nesmie vytvorením prekážky sťažiť vyprázdnenie odpadových kontajnerov a odvoz domového odpadu (napr. parkovaním motorového vozidla pri kontajnerovom stojisku).
 9. V spoločných častiach domu (napr. chodba, vchod, vestibul, schodište, pivnica, strecha) a v spoločných zariadeniach domu (napr. výťah, kočikáreň) je zakázané fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok a zotrvávanie a zhromažďovanie sa osôb, nepovolené prenajímateľom.
 10. Balkóny a terasy, pokiaľ sú v dome, sa musia udržiavať v čistote a odstránenie nečistoty a snehu vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.
 11. Prášenie a vytriasanie kobercov, rohožiek, perín, zmetákov, metiel, prachoviek a podobných predmetov z okien, bytov a spoločných priestorov, balkónov a lodžií je zakázané. Na chodbách, vo výťahoch a v ostatných priestoroch je zakázané vyhadzovať odpadky a čistiť šatstvo, koberce, obuv či iné predmety. Cigarety, ohorky, popol a smetie sa nesmie vyhadzovať cez okná a balkóny ani odhadzovať na schody.
 12. Nedodržanie ustanovení predchádzajúcich odsekov tohto článku zakladá prenajímateľovi právo zjednať nápravu (napr. vyčistením, odstránením, vyprataním) a uplatniť si úhradu takto vzniknutých oprávnených nákladov u príslušného užívateľa, zodpovedného za vzniknutý stav.

 

Článok 6, Užívanie spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu

 1. Spoločné časti, spoločné zariadenia a príslušenstvo domu sa užívajú len na účely, na ktoré boli zriadené (výťahy, schodištia, chodby, záhrady, stavby, prístrešky, oplotené nádvoria a pod.).
 2. Sadenie, rezanie, príp. výrub drevín alebo všetky zmeny priľahlého pozemku k bytovému domu sa riadia všeobecne záväzným nariadením obce a rozhodnutím prenajímateľa.
 3. Užívateľ nesmie použiť žiadnu časť spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo príslušenstva domu na reklamné účely alebo montáž akéhokoľvek technického zariadenia (napr. anténový systém mimo na to určené rozvody a šachty).
 4. Na prepravu osôb v dome slúži osobný výťah. Počet osôb prepravujúcich sa spoločne v kabíne osobného výťahu nesmie prekročiť výrobcom stanovenú hranicu pre nosnosť výťahu. Steny a podlaha výťahu musia byť pri premiestňovaní veľkých kusov nábytku vhodne zabezpečené pred ich poškodením. Akékoľvek poškodenie výťahu je pôvodca tohto poškodenia povinný ihneď ohlásiť správcovi alebo zástupcovi vlastníkov. Pôvodca poškodenia zodpovedá za škodu, ktorú na výťahu spôsobil a tá bude odstránená na jeho náklady. Výťah sa môže používať a obsluhovať iba pri dodržaní pokynov umiestnených v kabíne výťahu.
 5. Nepovolaná osoba má zakázaný vstup do priestorov spoločných zariadení domu, v ktorých sú umiestnené strojovne výťahov, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a do miestností na poschodiach, kde sú umiestnené požiarno-technické zariadenia. V miestnostiach s požiarno-technickými zariadeniami na poschodiach je zakázané ukladanie iných predmetov.
 6. Prenajímateľ zodpovedá za komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany domu, stavebno-technickej bezpečnosti a splnenie všetkých podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu (Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

 

Článok 7, Informačné zariadenia v dome

 1. Užívateľ zabezpečí označenie poštovej schránky, svojím menom, resp. obchodným názvom.
 2. V dome sú v každom vchode rozmiestnené závesné nástenné informačné tabule s týmto určením:
 1. a) v zádverí pri poštových schránkach: s adresou prenajímateľa a správcu objektu, telefónnymi číslami tiesňových volaní, havarijnej služby, poruchovej služby, servisom výťahov, na oznamy a informácie prenajímateľa určených užívateľom.
 1. Prenajímateľ zabezpečí označenie spoločných častí domu a spoločných zariadení domu s uvedením ich názvu, určenia, charakteru a využitia (napr. hlavné uzávery vody, plynu, elektrickej energie, požiarne zariadenia) a splnenie predpísaných podmienok na účinné zdolanie požiaru (§ 13 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Oznamy a reklamy fyzických osôb a právnických osôb môžu byť v dome umiestnené len so súhlasom Prenajímateľa.

 

Článok 8, Predmety na balkónoch, lodžiách, terasách a v oknách

 1. Veci uložené alebo vyvesené na balkóne, lodžii, terase alebo v okne viditeľnom z verejného priestranstva nesmú rušiť estetický vzhľad domu. Na balkóne, lodžii, terase alebo v okne môžu byť uložené alebo vyvesené len bežne používané veci.
 2. Nádoba s kvetmi a kvetináčmi umiestnená na vonkajšej parapetnej ploche okna, balkónu alebo lodžie musí byť zabezpečená proti samovoľnému pádu a proti pádu v dôsledku pôsobenia vetra tak, aby nedošlo k jej uvoľneniu a ohrozeniu ostatných užívateľov domu alebo chodcov. Pri zalievaní kvetov nesmie pretekajúca voda poškodzovať alebo znečisťovať spoločné časti domu, prípadne osobný majetok ostatných užívateľov domu alebo chodcov.
 3. Kondenzačná kvapalina z klimatizačného zariadenia nesmie voľne stekať na okná, parapetné dosky alebo spoločné časti domu. Odtok kondenzačnej kvapaliny musí vyúsťovať do odtokového potrubia domu cez potrubný prívod z bytu alebo nebytového priestoru vlastníka klimatizačného zariadenia.

 

Článok 9, Chov spoločenského zvieraťa

 1. V byte možno chovať len spoločenské zviera v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi: napr. zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov či zákon č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, a inými a to len s písomným súhlasom prenajímateľa.
 2. Je zakázané chovať alebo dlhodobo držať spoločenské zviera na balkóne, lodžii, v pivničnej kobke alebo v priestore spoločnej časti domu alebo spoločného zariadenia domu.
 3. Chovateľ spoločenského zvieraťa je povinný:
 1. a) dbať, aby v súvislosti s chovom spoločenského zvieraťa v dome nevznikali hygienické problémy alebo akákoľvek nečistota;
 2. b) odstrániť okamžite a na vlastné náklady zlikvidovať zvieracie výlučky a akékoľvek iné zvyšky, ktoré vznikli v priamej súvislosti s držbou a chovom spoločenského zvieraťa;
 3. c) zabezpečiť, aby ostatní užívatelia bytov a iné osoby, nachádzajúce sa v dome neboli ohrozované alebo obťažované napr. zavýjaním, štekaním alebo iným rušivými prejavmi spoločenského zvieraťa;
 4. d) zabezpečiť, aby spoločenské zviera vodila mimo bytu len osoba, ktorá je telesne vyspelá a duševne spôsobilá ovládať toto zviera v každej situácii a dostatočne schopná predísť tomu, aby spoločenské zviera zaútočilo alebo iným spôsobom ohrozilo človeka alebo iné zviera a zabrániť tak vzniku škody na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by spoločenské zviera mohlo spôsobiť;
 5. e) každú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s chovom spoločenského zvieraťa, bezodkladne odstrániť alebo uhradiť;
 6. f) ukončiť bezodkladne držanie a chov neprispôsobivého spoločenského zvieraťa, ak o tom rozhodol prenajímateľ.

Článok 10, Otváranie a zatváranie vstupu do domu

 1. Užívateľ bytu je povinný šetrne zaobchádzať s vchodovými dverami vybavenými automatickým otváraním z bytu a s ostatnými dverami, umožňujúcimi vstup do domu zvonku.
 2. V záujme ochrany majetku a bezpečnosti v dome je užívateľ bytu povinný pri príchode a odchode z domu sa presvedčiť, či sú dvere za ním riadne a spoľahlivo zatvorené. Na túto okolnosť je každý užívateľ bytu povinný upozorniť aj svoju návštevu.
 3. Kľúč od vchodových dverí alebo iné zariadenie pre otvorenie elektricky zabezpečených dverí vo vlastnom záujme všetkých užívateľov bytov môžu vlastniť len osoby, ktorým bol tento zverený do užívania užívateľom bytu.
 4. Ak nejde o technickú poruchu, je prísne zakázané zámerné vyradenie zariadenia pre otvorenie elektricky zabezpečených dverí z prevádzky.

 

Článok 11, Záverečné ustanovenia

 1. Tento domový poriadok bol odsúhlasený štatutárnymi zástupcami spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. a to JUDr. Zdenka Polednáková, predseda predstavenstva a Ing. Roman Boda, člen predstavenstva, a je záväzný pre každého užívateľa bytu a osobu, ktorá sa za akýmkoľvek účelom nachádza v dome.
 2. Porušenie tohto domového poriadku alebo iných právom chránených záujmov a dobrých mravov vlastníci bytov a nebytových priestorov domu riešia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 3. Prenajímateľ zabezpečí zverejnenie tohto domového poriadku na viditeľnom mieste v dome.

Ako šetriť energie v byte?

ŠETRITE PITNOU VODOU

Neplytvajte vodou pri umývaní riadu, upratovaní, sprchovaní a varení a snažte sa ju zbytočne nekontaminovať toxickými chemikáliami z čistiacich prostriedkov alebo vylievaním oleja do kanalizácie. Za dodržiavanie nasledujúcich rád sa vám poďakuje nielen príroda, ale aj budúce generácie a vaša peňaženka:

 • Kvapkajúce kohútiky čo najskôr dotiahnite alebo vymeňte za nové. To isté platí pre tečúci záchod. Spotreba vody môže takto narásť do obrovských rozmerov.
 • Klasickú sprchovú hlavicu vymeňte za úsporný perlátor. Skráťte čas sprchovania na dobu nevyhnutnú na umytie (mali by ste to stihnúť do 5 minút). Počas šampónovania vlasov a tela vypnite prúd vody.
 • Počas umývania zubov alebo holenia nenechávajte vodu pustenú.
 • Ručné umývanie riadu vymeňte za energeticky úspornú umývačku. Ak takúto možnosť nemáte, umývajte riad v napustenom dreze a pod tečúcou vodou ho už len opláchnite.
 • Umývačku riadu a práčku púšťajte, až keď sú plné a používajte šetriace režimy.
 • Hlavné uzávery vody sú umiestnené vždy pod revíznymi dvierkami nad WC misou. Uzatváracie ventily občas uzavrite a znovu otvorte, aby sa nezadrhávali pri prípadnej havárii.

SPRÁVNE ČISTENIE

 • Na čistenie podláh a obkladov z keramických dlaždíc používajte len čistiace prostriedky na to určené.
 • Laminátové parkety vysávajte alebo šetrne čistite len vodou a čistiacimi prostriedkami, ktoré sú na to určené.
 • Plastové okná a dvere umývajte vodou a neabrazívnymi saponátmi, gumové tesnenia treba 1x ročne umyť a natrieť silikónovým olejom, pohyblivé časti premazať technickou vazelínou.
 • Na čistenie sifónov a vodovodných potrubí nepoužívajte žiadne prostriedky, ktoré ničia plast, ani žiadne rozpúšťadlá s obsahom acetónu alebo terpentínu.

 

ŠETRITE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Mesačné účty za elektrinu vedia riadne prevetrať peňaženky. Keďže energie nemôžete zo života úplne odstrániť, môžete sa pokúsiť aspoň nimi šetriť.

SVETLO A ELEKTRONIKA

 • Používajte LED žiarovky (okrem toho, že sú energeticky úsporné, neobsahujú toxickú ortuť ani olovo) a svieťte len vtedy, keď je to potrebné. Využívajte denné svetlo v čo najväčšej možnej miere.
 • Svetelnosť ovplyvňuje aj farba svetla. Teplé svetlo má žltú farbu, je tlmenejšie a je vhodné v oddychových zónach. Studené svetlo má modrastý nádych, je ostrejšie a jasnejšie a používa sa v pracovných priestoroch.
 • Kupujte energeticky úsporné spotrebiče a vymeňte jednorazové tužkové baterky za opakovane nabíjateľné.
 • Najvyšší podiel spotreby elektriny v domácnosti, v ktorej je televízor a počítač zapnutý aj ako pozadie pri domácich prácach, zvyčajne pripadá práve na prevádzku elektroniky.
 • Ak to nie je nevyhnutné, elektroniku nenechávajte ani v stand-by režime a vyťahujte ju zo zásuvky v čase, keď ju nepoužívate alebo používajte klasické predlžovacie šnúry s multizásuvkovou lištou vybavenou vypínačom.
 • Spotreba notebooku je výrazne nižšia ako spotreba bežného stolového počítača.
 • Ak vymeníte starý monitor počítača za LCD monitor (ktorý má okrem toho až dvojnásobnú životnosť), môžete ušetriť, až 70 % energie.

CHLADENIE POTRAVÍN

 • Chladničku a mrazničku neumiestňujte vedľa zdroja tepla. Nastavte im optimálnu vnútornú teplotu, chladnička by mala mať cca 5°C a mraznička -18°C. Chladničku zaplňte maximálne do 70% objemu a potraviny rovnomerne rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol cirkulovať vzduch. Chladničku aj mrazničku otvárajte čo najmenej a na čo najkratší čas. Potraviny pred vložením nechajte vždy vychladnúť a v mrazničke pravidelne odstraňujte námrazu.

VARENIE

 • Pri varení a pečení vypínajte spotrebiče o niečo skôr a na dovarenie pokrmu využívajte zostatkové teplo.
 • Najúspornejšie a najekologickejšie je varenie na indukčných platniach.
 • Pri varení vždy používajte pokrievky. Skrátite tak dobu varenia a spotrebujete až 4 krát menej elektriny alebo plynu.
 • Pokrmy s dlhou dobou varenia pripravujte v tlakovom hrnci. Skrátite si dobu varenia a spotrebujete menej elektriny alebo plynu až o 50%.
 • Zdrojom veľkých strát je aj zbytočne dlhé vyhrievanie rúry pred pečením. Ak je to možné, pečte viac vecí naraz. Pravidelne čistite vnútorný priestor rúry, pretože znečistené plochy vedú teplo horšie.
 • Varná doska alebo plameň horáka by nikdy nemali byť širšie ako dno hrnca.
 • Do rýchlovarnej kanvice napúšťajte len toľko vody, koľko skutočne spotrebujete.
 • Umývačku riadu púšťajte, až keď je plná a používajte šetriace režimy.

PRANIE

 • Práčka je energeticky náročný spotrebič. Pokiaľ je to možné, perte vždy plnú práčku (nie preplnenú) na nižšej teplote! Program predpierania využívajte len pri veľmi znečistenej bielizni.
 • Sušička je užitočným pomocníkom v bytoch, kde sa často perie a priestory na sušenie sú obmedzené. Pokiaľ to je možné, sušte bielizeň na čerstvom vzduchu, bez použitia sušičky.
 • Pri používaní žehličky dbajte hlavne na nastavenie správnej teploty na termostate. Nenechávajte zbytočne žehličku „v teplej rezerve“, radšej ju vypnite.

VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

 • Neprekurujte v zimných mesiacoch svoj byt. Nie je to zdravé, ani úsporné a už vôbec to nie je ekologické. Ak znížite teplotu v byte o jediný stupeň, spotreba energie klesne až o šesť percent. Za dostatočnú minimálnu teplotu sa považuje 20 st. C v obývačke a 18 stupňov v spálni.
 • Okrem zníženia teploty v miestnostiach, kde sa obvykle nezdržiavate, je možné predísť plytvaniu aj správnym vetraním. Efektívnejšie, ako mať dlhšiu dobu otvorené okno na tzv. vetračku, je vypnúť radiátory a krátko, no intenzívne, vyvetrať.
 • Radiátory nesmú byť zakryté nábytkom, záclonami alebo závesmi. Medzi stenu a radiátor sa oplatí umiestniť špeciálnu fóliu, ktorá bude teplo odrážať naspäť do miestnosti.
 • Pravidelné vetranie a primerané vykurovanie je dôležité obzvlášť pre kúpeľne a miestnosti, v ktorých vzniká vyššia vlhkosť pri varení, sušení bielizne a pod. Predchádza sa tak vzniku plesnía tiež deformácii interiérových dverí.

SEPARUJTE ODPAD A RECYKLUJTE

 

ĎAKUJEME A ŽELÁME VÁM SPOKOJNÉ BÝVANIE.

Ako postupovať pri opravách?

Drobné opravy do výšky 100 eur si nájomníci zabezpečujú na vlastné náklady. Sú to náklady spojené s bežnou údržbou bytu, t.j. bežné vymaľovanie, opravy omietok, čistenie a opravy podláh, kobercov a podlahovej krytiny, obkladov stien, čistenie zanesených odpadov, výmeny zdrojov svetla v osvetľovacích telesách, výmeny a opravy súčastí ako zmiešavacie batérie, sprchy, WC, kuchynské linky a ďalšie činnosti potrebné pre zachovanie dobrého stavu bytu.
Pokiaľ ide o opravu nad 100 eur, je potrebné opravu nahlásiť na servis@dostupnydomov.sk alebo pri urgentnejších opravách telefonicky na: 0850 111 975. Opravu je možné vykonať po posúdení naším technikom a schválení! Po zrealizovaní opravy a úhrade predmetnej čiastky (pokiaľ nie je fakturovaná priamo na adresu spoločnosti), je potrebné zaslanie žiadosti o refundáciu nákladov nad sumu 100 EUR V žiadosti, prosím, uveďte číslo účtu, kam sa má suma poukázať a zároveň doložte doklad, z ktorého je zrejmé o akú opravu sa jednalo a že bola zaplatená v plnej výške.

Ako požiadať o súhlas s chovom spoločenského zvieraťa?

Pokiaľ nájomca požiada o súhlas s chovom zvieraťa, pristupujeme ku každému prípadu individuálne, podľa toho, o aké zviera sa jedná, v akom počte a nakoľko je chovateľ schopný zabezpečiť držanie zvieraťa v súlade s dobrým susedským spolunažívaním.

Súhlas je podmienený tým, že zviera chované v byte nesmie ohrozovať, narušovať alebo obťažovať svojimi prejavmi ostatných užívateľov bytov v bytovom dome. Taktiež je dôležité, aby nedochádzalo k poškodeniu bytu a zariadenia zo strany chovaného zvieraťa.

Stiahnite si formulár žiadosti o súhlas s chovom spoločenského zvieraťa TU

Žiadosť o súhlas s chovom zvieraťa zašlite na mailovú adresu: najmy@dostupnydomov.sk

Ako požiadať o prechodný pobyt?

Prenajímateľ môže nájomcovi a spoluužívateľom bytu uvedeným v nájomnej zmluve udeliť súhlas s prechodným pobytom na základe písomnej žiadosti. Súhlas môže byť udelený maximálne na obdobie trvania nájomného vzťahu dohodnutom v zmluve o nájme. V žiadosti, prosím, uveďte požadované identifikačné údaje.

Stiahnite si formulár žiadosti o prechodný pobyt TU

Žiadosť o súhlas s prechodným pobytom zašlite na mailovú adresu: najmy@dostupnydomov.sk

Žiadosť bude spracovaná a vybavená do 30 dní. Administratívny poplatok za vybavenie žiadosti je 12 eur.

Aké sú poplatky za straty, opravy a vybavenie žiadostí?

Cenník služieb
Dostupný Domov j.s.a.
Farská 48, 949 01 Nitra
IČO: 52 990 401

Platný ku dňu
1.6.2024

Položka / úkon jednotková cena bez DPH DPH jednotková cena s DPH
Výroba náhradného kľúča 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Výroba novej zámkovej vložky 83,33 € 16,67 € 100,00 €
Výmena zámkovej vložky 30,00 € 6,00 € 6,00 €
Vydanie náhradného čipu/čipovej karty 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Vydanie elektronického prístupového kľúča (čipová karta) 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Poplatok za vystavenie Potvrdenia o Prechodnom alebo Trvalom pobyte 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Vratný Depozit za diaľkové ovládanie 25,00 € 5,00 € 30,00 €
Overenie podpisu na tlačive pre prihlácenie prechodného / trvalého pobytu 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Overenie podpisu na inom tlačive 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Deratizácia/dezinsekcia/dezinfekcia  bytu  podľa skutočne vynaložených nákladov
Uvedenie bytu do pôvodného stavu pri odchode nájomcu s výnimkou  bežného opotrebenia  podľa skutočne vynaložených nákladov
Pripojenie odberného miesta elektrickej energie, ak prišlo k odpojeniu vinou nájomcu  podľa skutočne vynaložených nákladov, vrátane pripojovacieho poplatku a sankčných poplatkov
Pripojenie odberného miesta plynu, ak prišlo k odpojeniu vinou nájomcu  podľa skutočne vynaložených nákladov, vrátane pripojovacieho poplatku a sankčných poplatkov

Akým spôsobom sa uhrádza elektrická energia (EE)?

Pri podpise Zmluvy o krátkodobom prenájme nájomca podpisuje hneď aj Žiadosť o prepis odberateľa elektriny. Žiadosť posiela Dostupný Domov j.s.a. príslušnému dodávateľovi elektriny. To znamená, že nájomca po prepise (proces trvá cc 10 pracovných dní) hradí zálohové platby za EE priamo dodávateľovi (ZSE, SSE, VSE, SPP podľa lokality), a to na základe Predpisu mesačných záloh, ktoré nájomca ako nový odberateľ EE obdrží emailom od dodávateľa elektriny. Od momentu prepisu dodávateľ EE komunikuje priamo s nájomcom (pripomienky platieb, upomienky neuhradených platieb, vyúčtovania, iné zmeny). Výšku zálohovej platby si nájomca môže stanoviť sám, štandardne sa odporúča 25 – 30 eur za 2i byt, 40 – 45 eur za 3i byt. Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa procesu prepisu, kontaktujte nás na najmy@dostupnydomov.sk